Pithoi inscription
Ouria Tadmor/Copyright: Eilat Mazar