Shrine found at Beth Shemesh
Shmunis Family Excavations at Kiriath-jearim